сряда, 29 април 2015 г.

Ново споразумение за Гърция

Янис Варуфакис*

Трите месеца преговори между гръцкото правителство и нашите европейски и международни партньори доведоха до голямо сближаване на позициите, нужно за преодоляване на годините икономическа криза и носещо устойчиво възстановяване на Гърция. Но това още не означава, че е постигнато споразумение. Защо? Какви отстъпки трябва да бъдат направени още, за да бъде изработен изпълним и взаимноприемлив план за реформи?

Ние и нашите партньори вече постигнахме съгласие по много въпроси. Гръцката данъчна система трябва да се преработи основно, а приходните агенции трябва да се освободят от политическото и корпоративното влияние. Пенсионната система боледува. Кредитирането на икономиката е блокирало. Пазарът на труда беше опустошен от кризата и е силно ерозиран, а ръстът на производителността на практика е нулев. Публичната администрация има спешна нужда от модернизация, а общественият ресурс трябва да бъде използван по-ефективно. Лошата ситуация спира напълно създаването на нови компании. Пазарната конкуренция е силно ограничена. А неравенството достигна до нечувани равнища, което прави невъзможно обединяването на обществото зад ключовите реформи.

Като оставим консенсуса на страна, споразумението за новия модел на развитие на Гърция изисква преодоляването на две препятствия. Първо, ние трябва да постигнем съгласие за подхода към гръцката фискална консолидация. Второ, нужно е пълно взаимно съгласие по плана за реформи, който да укрепи пътя към консолидацията и да вдъхва доверие в гръцкото общество. Започвайки с фискалната консолидация, започваме с проблема за метода. „Тройката” институции (Европейската комисия, Европейската централна банка и Международният валутен фонд) през годините разчитаха на процеса на наслагване на настоящите данни към миналото. Те поставяха срокове (да кажем 2020) и цели за постигане на съотношение национален дълг към национален доход (да кажем 120%), които трябваше да бъдат постигнати преди дълговите пазари да са готови да отпуснат заем на Гърция при разумни лихви. След това, на базата на произволни допускания за нивата на растеж, предписваха приватизационни рецепти, а после изчисляваха какви първични излишъци са ни необходими всяка година, отново наслагвайки днешните данни към миналото.

Резултатът от този метод, според нашето правителство, може да бъде наречен „капан на строгите икономии”. Когато фискалната консолидация се превърне в мантра за постигане на желаното дългово съотношение, първичните излишъци необходими за постигането на тези цели са такива, че рефлектират пряко върху частния сектор и подкопават растежа, което от своя страна води до провал на плановете за фискална консолидация. Това е отговорът защо предварително чертаните планове за фискална консолидация в Гърция не могат да постигнат целите си при никакви обстоятелства.

Позицията на нашето правителство е, че наслагването на сегашни данни към миналото трябва да бъде прекратено. Вместо това ние трябва да начертаем план за бъдещето основан на разумни предположения за първичните дефицити, съвместими с нивата на ръста на производителността, нетните инвестиции и износа, които могат да стабилизират гръцката икономика и дълговото съотношение. Ако това означава, че съотношението дълг към БВП няма да бъде по-високо от 120% през 2020 година, ние ще сме създали разумен план за рационализиране, реорганизиране или реструктуриране на дълга, запазвайки целта за максимизиране на реалната му днешна стойност, която ще бъде върната на кредиторите на Гърция.

Независимо от убеждението на „тройката”, че при устойчиво управление на нашия дълг ще се избегне капанът на строгите икономии, ние трябва да преодолеем второто препятствие: „капанът на реформите”. Предишният план за реформи, по който нашите партньори са непреклонни и който не е „отхвърлен напълно” от правителство ни, се базираше на непазарно обезценяване на активи, на орязване на пенсии и заплати, на отказ от социални програми и на максимално голям обем приватизация на държавни активи.

Нашите партньори са убедени, че ако му се даде време, този план ще сработи. Според тях, ако заплатите продължат да падат, заетостта ще нарасне. Също така методът за излекуване на болната пенсионна система е да се орежат пенсиите. А при приватизация с постигане на по-висока цена ще се изплати дълга, за който много хора (в частен разговор) са съгласни, че е неустойчиво висок.

Напротив, правителството ни е убедено, че тази програма се провали и докара населението до крайно реформаторско изтощение. Най-доброто доказателство за провала е, че, въпреки огромния спад на заплатите и бюджетните разходи, няма ръст на износа (намаляването на дефицитът по текущата сметка се дължи основно на срива на вноса).

Допълнителното орязване на заплатите няма да помогне на експортно-ориентираните компании, които са попаднали в кредитно блато. А понататъшно орязване на пенсиите няма да реши истинските проблеми на пенсионната система (ниски нива на заетост и огромен сив трудов пазар). Подобни мерки само ще причинят още щети на вече притиснатият в ъгъла социален организъм, вместо да осигурят подкрепата, от която планът за реформи отчаяно се нуждае.

Настоящите разногласия с нашите партньори не са непреодолими. Правителството ни силно желае да модернизира пенсионната система (например чрез налагане на ограничения върху ранното пенсиониране), да извърши частична приватизация на публични активи, да реши проблема с просрочените заеми, които затрудняват кредитирането на икономиката, да създаде напълно независима данъчна агенция и да даде тласък на предприемачеството. Оставащите различия се отнасят до различното тълкуване на връзката между необходимите реформи и макроикономическата среда.

Това обаче не означава, че не може да се постигне бързо съгласие. Гръцкото правителство иска разумна пътна карта за фискална консолидация и искаме реформи, които всички страни в диалога смятат за важни. Задачата ни е да убедим нашите партньори, че действията ни са стратегически, а не тактически и логиката ни е солидна. Тяхната задача е да се откажат от погрешния си подход.

*Янис Варуфакис е финансов министър на Гърция.

Няма коментари:

Публикуване на коментар