четвъртък, 22 юли 2010 г.

Липсващият разговор върху „Доклада на ЕК”

Георги Киряков

В основата на всяка нормално функционираща демократична система е добрата конституционна уредба. Там са разписани както властовите взаимоотношения , взаимовръзки и взаимни преплитания и контрол, така и институционалното функциониране на държавата. Конституцията полага не само политическите основи на демокрациите, защото конституция формално имаше и в комунистическа България, но и икономическите основи, върху които се градят и които регулират икономическите взаимоотношения между субектите на пазарни взаимодействия.

Защо е особено важно фокусирането на доклада на ЕК относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка, върху съдебната и административната системи? Защото това са системите, от които в най-голяма, дори решаваща, степен зависи гладкото функциониране на пазара, ще рече икономическото благоденствие на обществото. И натискът върху тези две институционални структури от страна на ЕК е логичен и разбираем, не само защото все още сме страна в преход, но и защото това е поредното правителство, което не иска да вникне в дълбоките основания за възникването на подобен механизъм, а както се разбра от доклада и за неговото продължаване с още една година.

Администрацията в една държава има за основна цел да улеснява, да разяснява, да координира и да свързва своите работодатели – данъкоплатците, в единна система, в общ организъм, гарантиращ стабилността и общото икономическо благоденствие и съхраняване на общността. Тя няма за цел да брани интересите на шепата управляващи, да защитава малцината, за сметка на мнозината. Администрацията предоставя услуги на гражданите, а не изпълнява заповеди на управляващите. Все още българската държавна администрация ощетява ползвателите на услугите й, защото е останала с впечатлението, затвърдено в годините на прехода, че е подчинена на правителството, сякаш това правителство е с божествена легитимност, а не е там поставено от гражданите след редовни или някаква друга форма на избори (предсрочни, частични и т.н.). Затова администрацията е нужно да бъде възпитана и обучена на този вид общуване и взаимоотношение, който зачита достойнството на гражданите, които в случая се явяват не просто ползвател на услуги, но и основен работодател.

Именно заради това, наследено и затвърдено, лошо и преобърнато отношение към гражданите в нащата страна, ЕК във всеки доклад препоръчва реформа в администрацията и запазва възможността за продължаване на мониторинга по механизма за сътрудничство и проверка. И именно това липсваше като коментар от страна както на управляващите, така и на опозицията. Това мълчание е изумително и провокира иронични подмятания за интелектуалния капацитет на политиците в България. За дълбоко съжаление тази неподготвеност оставя дълбоки следи и травматизира българското общество, оставяйки го с усещането за ощетеност и правейки индивидите нещастни (според всички социологически проучвания от последните години).

Не по-малък и незначим е проблемът в съдебната власт. Нейната основна задача, освен да бъде съдник за престъпленията, което в доклада е отбелязано като основен недостатък свързан с липсата на ефективни присъди срещу ключови фигури от организираната престъпност, е и да бъде арбитър на нарушения баланс на всички законно-установени взаимоотношения от всякакво естество и да отсъжда справедливо. Това е особено важно за спорове от финансово-икономическо естество. Мудността и неадекватността на съдебната система затормозява и забавя икономическото развитие на страната ни.

Съдебната система, съсредоточила се в собствените си, вътрешни проблеми, неспособна и с ниско КПД, в много случаи и обвинявана в административна немощ, ражда повече конфликти, отколкото окончателни съдебни решения. Как трябва да бъде определена система, която има подобен баланс между брой вътрешни конфликти и брой произнесени ефективни, адекватни и най-вече справедливи присъди? Съсредоточаването на дебата единствено и само върху наказателния процес, свързан с престъпления от всякакъв характер, означава, че все още сме твърде далеч от реформа на съдебната система по същество. Защото съдът не е орган, който само наказва престъпници за тежки престъпления. Това разбира се е нужно, но нито е единствено, нито е достатъчно. Огромна част от делата са изправящи неправди от общ, административен характер, регулиращи икономически взаимоотношения.

Но явно дотолкова сме затънали в корупционни практики и проблеми с организираната престъпност, че изцяло сме пренебрегнали наистина важната част от правораздаването. И това е втората линия, по която ЕК отправя сериозни критики и ще продължи механизма, защото все още не вижда развитие и констатира неразбиране на същността на проблема. Вярно е, че престъпността се бори с повече воля и прилагане на законите, но за икономическия растеж е нужно и доверието и спокойствието на икономически активните граждани, че няма да бъдат ощетени, заради неспособни, неграмотни и корумпирани съдии. Разбира се, че е нужно да бъде овладяна организираната и общата престъпност, но не за сметка на останала част от задълженията на съдебната система.

Докладът на ЕК не дава добра оценка за управленския капацитет и действия на правителството, то констатира воля и желание. Ясно и категорично се казва, че механизмът за сътрудничество и проверка продължава. Това е оценка за умствения потенциал и нивото на познаване на добрите демократични практики. Разбира се, че този доклад е по-добър от миналогодишния, но докато там липсата на воля и желания нямаха нищо общо с познаването на добрите практики, защото те умишлено бяха ерозирани и блокирани, то тук, в този доклад и за това правителство, ясно подчертавам, впечатлението е че липсва всякакво разбиране за демокрацията, за институционалните взаимоотношения, за разделението на властите.

Държава се управлява не само с воля и желание, но и с познание за принципите на функциониране на демокрацията. Все още ЕК не вижда напредък в тази област и ще продължи да ни води за ръка през лабиринта на западното разбиране за демокрацията и либералните пазарни взаимоотношения.

Няма коментари:

Публикуване на коментар